McK0023

mck0023

Thomas White and aunt Eliza White

4 x 4“